به گزارش پایگاه خبری جاثیه: بر اساس نظرسنجی “اسرائیل ۲۰۲۸” که از سوی موسسه روتم آر (Rotem-AR) و با شرکت ۶۲۴ یهودی و عرب اسرائیلی صورت گرفته است، ۶۳ درصد از مردم اسرائیل معتقدند جناح راست تا ۱۰ سال دیگر بر اسرائیل حاکم خواهد بود.

این نظرسنجی با هدف ارزیابی مردمی از تصویر آینده اسرائیل در سال ۲۰۲۸ در زمینه طیف متنوعی از مسائل امنیتی- سیاسی و اجتماعی- اقتصادی صورت گرفته است.

اکثریت مردم اسرائیل (۶۳ درصد) معتقدند جناح راست تا ۱۰ سال آینده به حاکمیت خود ادامه خواهد داد و ابعاد فساد در این ده سال تنها گسترده‌تر خواهد شد.

تقریباً نیمی از مردم معتقدند تنش‌ها بین یهودیان و عرب‌ها افزایش خواهد داشت؛ ۲۳ درصد از عرب‌ها و تنها ۱۸ درصد از یهودیان فکر می‌کنند این تنش‌ها کاهش خواهد یافت. ۶۰ درصد از مردم امیدی به انعقاد توافق صلح با تشکیلات خودگردان طی ۱۰ سال آینده ندارند.

در مورد احتمال دستیابی به توافق صلح با سایر کشورهای عربی، ۳۹ درصد معتقدند که هیچ شانسی برای چنین توافقاتی در ۱۰ سال آینده وجود ندارد و ۳۳ درصد معتقدند چنین احتمالی وجود دارد. در مقایسه، ۴۵ درصد از عرب‌ها معتقدند چنین توافقاتی در ۱۰ سال آینده به دست خواهد آمد در حالی که این درصد برای یهودیان ۳۰ است.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که ۵۳ درصد از مردم اسرائیل معتقدند روابط بین اسرائیل و آمریکا در ۱۰ سال آینده بهبود خواهد یافت و ۱۰ درصد معتقدند بدتر خواهد شد. در مورد اتحادیه اروپا، ۳۹ درصد معتقد به بهبود و ۲۷ درصد معتقد به بدتر شدن روابط هستند.
منبع: هاکریا۲۰۴۰